Kontrollfunksjoner

Styret i Resurs har det overordnede ansvaret for bankens kontrollfunksjoner. Styret utnevner funksjoner for risikokontroll, compliance, informasjonssikkerhet og internrevisjon.

Alle disse funksjonene er uavhengige og selvstendige fra den operative virksomheten. Styret fastsetter årlig en evalueringsplan for hver funksjon basert på en risikoanalyse. Hver funksjon rapporterer regelmessig til bankens administrerende direktør, risikoutvalget, utvalg for eierstyring, og selskapsledelse, samt styret.

Bankens kontrollfunksjoner

Risikokontroll

Den ansvarlige for bankens risikokontrollfunksjon er ansvarlig for å evaluere hvordan banken håndterer risikofaktorer i sin daglige drift, og analysere hvilke risikoer banken står ovenfor.

Risikokontrollfunksjonen rapporterer sin vurdering av selskapets risikoer minst en gang i kvartalet, og rapporterer direkte til administrerende direktør.

Compliance

Ansvarlig for bankens Compliance-funksjon rapporterer direkte til administrerende direktør. Funksjonen utfører kontroller, gir informasjon og opplæring, samt gir råd og støtte til bankens ansatte og styret når det gjelder lover, forskrifter, og interne regler som gjelder for den autorisasjonspliktige virksomheten.

Compliance-funksjonen rapporterer sin vurdering av selskapets overholdelse av regelverket minst en gang i kvartalet.

Informasjonssikkerhet

Den ansvarlige for IT- og informasjonssikkerhetsfunksjonen er direkte underlagt konsernsjefen. Vedkommende gjennomfører vurderinger og analyser av risikoer relatert til IT- og informasjonssikkerhet i forbindelse med virksomheten. Og personen ser på hvordan risikofaktorene håndteres i den daglige driften.

Informasjonssikkerhetsfunksjonen rapporterer sin vurdering av selskapets IT- og informasjonssikkerhetsrelaterte risikoer til styret minst én gang i kvartalet.