Kontrollfunksjoner

Styret i Resurs har det øverste ansvaret for bankens riskhåndtering og for å sikrestille en tilfredsstillende intern kontroll. Styret utnevner for dette formålet funksjoner for Riskkontroll, Compliance og intern revisjon.

Riskkontroll

Ansvarlig for funksjonen for riskkontroll utnevnes av styret og er direkte underlagt adm direktør. Riskkontrollfunksjonen er uavhengig og selvstendig ut mot den operative virksomheten.

Kontrollene omfatter blant annet analyser av hvilken risiko som virksomheten er forbundet med, samt hvordan risikofaktorer håndteres i den løpende virksomheten.

Styret fastsetter en kontrollplan, basert på en risikoanalyse. Funksjonen for Riskkontroll rapporterer sin vurdering av selskapets risikoer til styret minst en gang i kvartalet, muntlig og skriftlig.

Compliance

Ansvarlig for Compliance funksjonen utnevnes av styret og er direkte underlagt adm direktør. Compliance-funksjonen er uavhengig og selvstendig ut mot den operative virksomheten.

Compliance er ansvarlig for at virksomheten drives i samsvar med gjeldende regelverk. De gir råd og støtte til bankens ansatte og styret angående lover, forskrifter og interne regler som gjelder for virksomheten.

Styret fastsetter årlig en kontrollplan, basert på en risikoanalyse. Ansvarlige for Compliance-funksjonen rapporterer sin vurdering og observasjoner til styret, muntlig og skriftlig.

Internrevisjon

Funksjonen for internrevisjon utnevnes av, og er direkte underlagt styret. Internrevisjon er uavhengig og selvstendig mot den operative virksomheten.

En viktig del av internrevisjonens oppgaver er å kontrollere og evaluere funksjonen for Riskkontroll og Compliance samt selskapets risikohåndtering.

Internrevisjon gjennomføres som en av styrets årlige fastsatte revisjonsplan.

Planen referer til å beskrive internrevisjonens retningslinjer og innsats koblet til spesifikke risiko områder. Disse risiko områdene baserer seg på en risiko analyse. Internrevisjonen skal minst en gang i året rapportere til styret og morselskapets Corporate Governance Commitee.