Resurs bedriftsstyring

Resurs Bank AB (publ) er et bankaktiebolag som har tillatelse til å drive bankvirksomhet. Konsesjon- og tilsynsmyndighet er Finansinspektionen. Banken har interne styredokumenter som regulerer virksomheten, og som fastsettes årlig av styret.

Resurs Bank AB (publ)

Säte: Helsingborg

Org.nr: 516401-0208

VD: Nils Carlsson

Resurs konsesjon

Generalforsamlingen utnevner styret og ekstern revisor, er ansvarlig for årsrapporter, tar beslutninger om fordeling av bankens overskudd eller underskudd, beslutter om ansvarsfrihet for styret og adm direktør, samt beslutter godgjørelse til styret og eksterne revisorer.

Styret utnevner styreleder, adm direktør, komiteer og er ansvarlig for at banken har funksjoner for Internrevisjon, Compliance og Riskkontroll.

Styret rapporterer til generalforsamlingen. Compliance funksjonen og Risk funksjonen rapporterer til Adm direktør og styret. Internrevisjonen rapporterer til adm direktør, styret og eksterne revisorer.

Generalforsamlingen

Resurs holder hvert år en generalforsamling, også kalt årsmøte. Generalforsamlingen er Resurs høyeste beslutningsorgan, og her tas det viktige beslutninger fra aksjeeierne.

Blant de sakene som behandles på generalforsamlingen er innføring av resultat- og balanseregnskap til årsregnskapet, ansvarsfrihet for styret for foregående år og valg av styreleder.