Resurs Bank og yA Bank AS slås sammen gjennom en konsernintern fusjon

Styrene i Resurs Bank AB (publ) ("Resurs Bank") og dets heleide norske datterselskap yA Bank AS ("yA Bank") har 3. april 2018 besluttet å godkjenne en felles fusjonsplan og fusjonsrapport for en grenseoverskridende fusjon mellom de to selskapene. Fusjonen vil gjennomføres ved at yA Bank fusjoneres inn i Resurs Bank. Etter gjennomføringen av fusjonen kommer den norske virksomheten til å drives videre gjennom Resurs Banks norske filial. Resurs Bank og yA Bank offentliggjorde 28. februar 2018 en intensjon om å gjennomføre en fusjon.

Styrene i Resurs Bank og yA Bank har utarbeidet en felles fusjonsplan og fusjonsrapport, som er godkjent av Resurs Holding AB (publ) som selskapenes henholdsvis direkte og indirekte eneaksjonær. Intensjonen er at fusjonen skal gjennomføres senest 31. desember 2018.

Fusjonen har til hensikt å forenkle konsernstrukturen og forventes å muliggjøre en mer effektiv utnyttelse av interne ressurser og kunnskapsoverføring, et bredere spekter av produkter under Resurs-merket og optimalisering av kapital- og likviditetsutnyttelse innenfor Resurs-konsernet. Gjennomføringen av fusjonen innebærer at regulatorisk kapitalkrav reduseres med 0,6 prosentpoeng på grunn av lavere bufferkrav, hvilket i absolutte tall tilsvarer MSEK 160. Samtidig styrkes kapitalforholdene med 0,3 prosentpoeng på grunn av reduksjon i valutarisiko, hvilket tilsvarer MSEK 70.

Gjennomføring av fusjonen er betinget av nødvendige tillatelser og samtykker.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Rosén, CFO& Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95

Dokumenter

  • 3. april 2018