PSD2

Den 01.04.2019 trådte forskrift om betalingstjenester i kraft i Norge. Den nye forskriften, samt endringer i finansavtaleloven og finansforetaksloven, gjennomfører EUs andre betalingstjenestedirektiv (PSD2) i norsk rett.

Den største endringen er at det åpnes for to nye typer betalingstjenester, tjenester for å iverksette betalinger (betalingsfullmakttjenester) og tjenester for å få kontoinformasjon (kontoinformasjonstjenester). Loven er også blitt oppdatert for å gi deg som forbruker bedre beskyttelse, samt å styrke konkurransen mellom foretak som tilbyr betalings- og kontoinformasjon.

Tjenester som reguleres

De nye bestemmelsene regulerer to ulike typer tjenester. Hvis du ikke ønsker å benytte disse tjenestene, kan du fortsette å gjennomføre dine banktjenester som vanlig og du vil ikke bli berørt av de nye bestemmelsene om tredjepartsaktører.

Betalingsfullmakttjenester - tjenester for å iverksette betalinger

Tjenester for å iverksette en betaling kan gis av noen andre enn banken du har en konto i. For eksempel kan en nettbutikk tilby deg å betale via en tredjepartsaktør som iverksetter betalingen fra din betalingskonto i banken.

Hvis du velger å betale gjennom en slik tjeneste, samtykker du på betalingstidspunktet at tredjepartsaktøren har tilgang til betalingskontoen din for å iverksette betalingen. Betaling vil da bli foretatt av banken din.

Har du spørsmål om betalingstjenestene dine? Ta kontakt med vår kundeservice.

Dersom du vil benytte en tredjepartsaktør til å betale eller for å få kontoinformasjon, inngår du direkte avtale med denne. I henhold til de nye bestemmelsene, er tredjepartsaktørene pålagt å innhente ditt samtykke for å benytte tjenesten. Dersom du har samtykket til å benytte en tredjepartsaktør, sender banken din kontoinformasjon til denne. Du bør være oppmerksom på at banken din ikke har kontroll over hvordan informasjonen benyttes av tredjepartsaktøren.

Kontoinformasjonstjenester - tjenester for å samle kontoinformasjon

Det er også tredjepartsaktørene som - på internett eller i en mobilapp - samler inn og sammenstiller informasjon fra bankkonti. Med en slik tjeneste kan du velge å få samlet informasjon om betalingskontoene dine i en eller flere banker gjennom en tredjepartsaktør.

Uriktig betaling eller uautorisert transaksjon

Dersom en betaling er feilaktig gjennomført eller det er blitt foretatt en uautorisert transaksjon fra kontoen din skal du melde fra til banken, selv om du har benyttet deg av en betalingsfullmakttjeneste. Dersom du har rett på erstatning vil det være banken som utbetaler dette, også ved bruk av tredjepartesaktører.

Ved tap ved bruk av betalingsfullmakttjenester vil du svare for 400 kroner, i motsetning til 1200 kroner i tilfeller der en slik tredjepartsaktør ikke benyttes.

Tilbakebetaling

Dersom du har bestrider å ha godkjent en transaksjon, vil banken se nærmere på saken og tilbakeføre beløpet så snart som mulig. I enkelte tilfeller vil banken tilbakeføre beløpet selv om utredning av saken ikke er ferdig. Dersom utredningen viser at du ikke hadde rett til å få tilbakeført beløpet, vil banken trekke beløpet du ikke hadde rett på fra din konto.

Konsesjon

For at en tredjepartsaktør skal kunne tilby tjenester for å iverksette betalinger eller gi kontoinformasjon ved å få tilgang til dine bankkonti, kreves det at foretaket har konsesjon fra Finanstilsynet eller en tilsvarende myndighet innen EU/EØS.