Personopplysninger

Om behandling av personopplysninger

Vi i Resurs Bank AB (Resurs Bank) setter pris på ditt besøk på vår hjemmeside www.resursbank.no
Gjennom vår hjemmeside er det blant annet mulig å abonnere på nyhetsbrev, søke om lån, se din konto på Mine Sider, laste ned appen Loyo og kontakte oss via et kontaktskjema. Dersom du gjør noe av dette, vil du bli bedt om å oppgi visse personopplysninger om deg selv til oss. Resurskonsernet respekterer din interesse for informasjon om hvordan de personopplysninger du gir til oss, behandles. Vi vil med dette informere deg om hvordan dine personopplysninger vil bli behandlet og hvilke rettigheter du har.

Rettslig grunnlag

Personopplysningsloven med forskrifter, Datatilsynets konsesjonsvilkår samt andre særskilte lover som regulerer Resurs Banks behandling av personopplysninger, herunder finansavtaleloven, hvitvaskingsloven med videre utgjør det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger. Der ikke annet hjemmelsgrunnlag foreligger, vil vår behandling basere seg på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg.

Behandlingens formål

Formålet med vår behandling av personopplysninger er:

Kundeadministrasjon og fakturering
Resurs Bank vil behandle dine personopplysninger for å foreta kredittvurdering, administrere kundeforholdet, fakturere og for å oppfylle de forpliktelser banken har påtatt seg for gjennomføring av oppdrag og tjenesteavtaler med deg, herunder gjennomføring av betalingstransaksjoner. Resurs Bank vil forøvrig behandle personoplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til, eller til slik behandling du har samtykket til.
• Markedsføring
Resurs Bank vil gi deg informasjon om produkter innen den/eller de produktkategoriene hvor vi har et avtaleforhold med deg. Produktene deles i følgende kategorier: Betalingstjenster, Spare- og innskuddprodukter, Lån- og andre kreditter) Resurs Bank formidler forsikringsprodukter på vegne av konsernselskapet Solid Forsäkringar AB og andre produkter på vegne av andre foretak i Resurskonsernet. Markedsføres det produkter og tjenester innen andre produktkategorier enn der vi har et avtaleforhold med deg, vil kun nøytrale kundeopplysninger (navn, kontaktopplysninger, fødselsdato og hvilke tjenester og produkter det er inngått avtale om) bli benyttet, medmindre vi har samtykke fra deg.

• Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer
Resurs Bank vil etter regler i finansieringsvirksomhetslovgivningen behandle kredittopplysninger og andre personopplysninger i forbindelse med etablering og bruk av systemer for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. Med systemer for interne målemetoder menes her bankens modeller, arbeids- og beslutningsprosesser for kredittgiving og kredittstyring, kontrollmekanismer, IT-systemer og interne retningslinjer som er knyttet til klassifisering og kvantifisering av institusjonens kredittrisiko og annen relevant risiko. Personopplysninger til dette formålet vil kunne innhentes fra kredittopplysningsforetak.
• Forebygging og avdekking av straffbare handlinger
Resurs Bank vil behandle personopplysninger med formål å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger. Opplysningene vil bli innhentet fra og utlevert til andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. Oppbevaringstiden vil være inntil ti år etter registreringen. Banken vil behandle personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Banken er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til ØKOKRIM v/ Enheten for finansiell etterretning (EFE). Du har etter personopplysningsloven § 23 første ledd bokstav b) og bokstav f) ikke innsyn i de opplysninger banken har registrert for disse formålene.

Hvilke personopplysninger som behandles

Vi behandler opplysninger om din identitiet (navn, adresse, e-postadresser, personnummer og legitimasjonsdokument (inklusiv bilde)), opplysninger om transaksjoner som oppstår gjennom ditt kundeforhold og bruk av våre tjenester, opplysninger du gir i søknader og på annen måte (typisk opplysning om inntekt, arbeidsforhold, forsørgeransvar, sivilstand og gjeldsforhold), opplysninger om betalingshistorikk på lån/kreditter du har hos oss, kredittopplysninger mottatt fra kredittbyrå om tidligere skatt, inntekt og eventuelle betalingsanmerkninger og andre opplysninger som kan være nødvendig for å opprettholde eller avslutte kundeforholdet (f eks om vergestatus).

Ved bruk av tjenestene som er tilgjengelig på vår hjemmeside, vil vi be om følgende opplysninger:

Dersom du søker om lån

Dersom du søker om lån elektronisk, kan du bli bedt om å oppgi nærmere bestemte personopplysninger om deg selv slik som personnummer, navn, e-postadresse, telefonnummer, opplysninger om ansettelsesforhold og din husholdnings økonomi. Din informasjon vil bli benyttet for å gjøre en kredittvurdering av din søknad for eksempel gjennom å kontrollere din økonomi, verifisere dine opplysninger og annen bakgrunnsinformasjon.
Når du sender en søknad til oss via våre hjemmesider vil vi be deg akseptere våre vilkår. Ved din aksept av disse vilkårene samtykker du også til at Resurs Bank samler inn, registrerer, sammenstiller, lagrer og utleverer dine personopplysninger med det formål å behandle din søknad. Dersom du ikke vil gi ditt samtykke til dette, kan vi ikke ta imot din søknad. Ditt samtykke omfatter alle personopplysninger som du oppgir i din søknad, all ytterligere informasjon som du forøvrig gir oss i anledning din søknad og all annen informasjon som vi innhenter fra tredjemann med det formål å behandle din søknad, for eksempel informasjon om dine økonomiske forhold.

Dersom din lånesøknad innvilges, kommer Resurs Bank til å behandle dine personopplysninger i samsvar med hva som angis i vilkårene for lånet.

Dersom du logger inn på Mine Sider

Dersom du logger inn på Mine sider vil du bli bedt om å oppgi hvilken elektronisk ID du vil benytte for å logge inn. Din informasjon vil bli benyttet sammen med annen informasjon for å sikre din identitet. Første gang du besøker Mine Sider vil vi be deg samtykke til våre brukervillkår for Mine Sider. Dersom du ikke vil godkjenne brukervilkårene kan du ikke anvende Mine Sider.

Om du kontakter oss via kontaktskjema

Om du velger å kontakte oss via et kontaktskjema vil du bli bedt om å oppgi visse personopplysninger slik som for eksempel personnummer, navn, e-postadresse og telefonnummer. Din informasjon vil bli anvendt med det formål å administrere ditt kundeforhold.

Lydopptak

Resurs Bank foretar lydopptak som ledd i sin opplæring av ansatte og for kvalitetssikringsformål. Lydopptak vil basere seg på frivillig samtykke fra deg. Opptak oppbevares høyst tre måneder før det blir slettet. Resurs Bank kan bli pålagt å utlevere slike lydopptak til offentlig myndighet og andre som kan kreve dette i medhold av lov. Anmodning om avspilling av lydopptaket rettes til kundeservice@resursbank.no. Ved anmodning om avspilling av lydopptak må du oppgi tidspunkt for når samtalen ble gjennomført og fra hvilket telefonnummer.

Hvem har tilgang til opplysningene?

Resurs Banks ansatte, oppdragstakere og databehandlere med et tjenestlig behov vil behandle personopplysningene for å håndtere ditt abonnement, søknad, innlogging eller avtaleforhold med Resurs Bank. Dette omfatter også Resurs Banks databehandlere for eksempel IT-leverandører og andre eksterne selskap som er involvert i våre prosesser.

Utlevering av opplysningene

Resurs Bank vil utlevere følgende opplysninger til annet foretak i Resurskonsernet eller konsernkunderegisteret til bruk for markedsføring: navn, kontaktopplysninger, fødselsdato samt hvilket selskap og hvilke tjenster/produkter du har inngått avtale om. Også personnummer vil utleveres til og registreres i et felles konsernkunderegister for administrasjon av kundeforholdet.

Resurs Bank vil også kunne utlevere grunndata (navn, adresse, telefonnummer og fødseldato) til andre samarbeidspartnere.

Hvem beskytter dine personopplysninger?

Resurs Bank har, med unntak for abonnement på nyhetsbrev fra Mynewsdesk AB, ansvar for at de personopplysninger du oppgir til oss sikres og at det iverksettes relevante tekniske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte dine personopplysninger.

Arkivering og sletting av personopplysninger

Resurs Bank vil slette eller anonymisere dine personopplysninger når formålet med den enkelte behandling er oppfylt, medmindre opplysningene skal eller kan oppbevares i lengre tid som følge av bestemmelser i regnskapsloven, likningsloven eller annen relevant lovgivning. Informasjon fra et avsluttet kundeforhold slettes ikke dersom det pågår avdekking av straffbart forhold eller rettstvist.

Dine rettigheter

Ansvarlig for behandling av dine personopplysninger er Resurs Bank AB med svensk organisasjonsnummer 516401-0208. Personvernombud er Head of Legal. Om du har spørsmål knyttet til behandlingen av dine personopplysinger, kan du ta kontakt med oss på resursbank@resurs.no

Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven, kan du når som helst kreve retting eller sletting av dine personopplysninger. Dette gjelder for eksempel der personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller mangler behandlingsgrunnlag.

Du har også rett til innsyn i de personopplysninger vi har registrert om deg. Slik innsynsrett omfatter også antall elektroniske oppslag samt tidspunktet for de oppslag som ansatte i banken eller bankens oppdragstakere har foretatt i kontoer eller øvrige kundeengasjement i et tidsrom på tre måneder etter oppslaget.

Dersom du ønsker å be om retting, sletting eller innsyn, må du rette en skriftlig henvendelse til: Resurs Bank AB, Box 22209, 250 24 Helsingborg