Betalingsforsikring

Betalingsforsikring

I dag velger stadig flere å tegne betalingsforsikring. Vi tror det skyldes den lave premien i forhold til den store sikkerheten forsikringen innebærer.

Forsikring kan tegnes av kredittakere som er søkere hos Resurs Bank AB og som innvilges kreditt, samt er:

  •  fast ansatt hos en og samme arbeidsgiver i en periode på minst syv sammenhengende måneder, i direkte forlengelse av tidspunktet for tegningen av forsikringen. Varsel om oppsigelse eller iverksatt oppsigelse må ikke foreligge (gjelder ikke selvstendig næringsdrivende).
  • fullt arbeidsfør og ikke mottar sykepenger, attføringspenger eller liknende,
  • medlem av folketrygden i Norge (gjelder ikke selvstendig næringsdrivende).

Alderspensjonister, førtidspensjonister eller uførepensjonister som:

  • ikke er innlagt på sykehus
  • ikke er henvist til annet sted som følge av legens råd.

Hvis du blir arbeidsløs

Gjelder lønnstakere. Selvstendig næringsdrivende omfattes ikke av noen forsikrings­beskyttelse ved arbeidsløshet.

Ved arbeidsledighet i mer enn 30 sammenhengende dager, betaler vi kredittens ordinære månedsbeløp i opptil 12 måneder.

Erstatning utbetales ikke ved:

  • arbeidsløshet som følge av sesongarbeidsløshet
  • frivillig arbeidsløshet eller avskjedigelse på grunn av forsømmelse
  • arbeidsløshet på grunn av streik eller ulovlig handling utført av forsikringstakeren.
  • arbeidsløshet når forsikringstakeren ikke mottar dagpenger fordi vedkommende har brukt opp sine rettigheter til å motta ytelser for dette fra folketrygden.

Hvis du blir sykemeldt
Gjelder lønnstakere og selvstendig næringsdrivende.

Hvis du er sykemeldt i mer enn 30 sammenhengende dager, betaler vi kredittens ordinære månedsbeløp i opptil 12 måneder

Erstatning skjer ikke ved sykemelding hvor forsikringstakeren ikke mottar sykepenger, attføringspenger eller førtidspensjon.

Hvis du må legges inn på sykehus eller et annet sted henvist av lege
Gjelder kun pensjonister

Hvis du som forsikringstaker må legges inn på sykehus eller et annet sted på henvisning av lege i mer enn 5 dager, erstatter forsikringen kredittens ordinære månedsbeløp opptil 12 måneder. For hver påbegynt femdagersperiode ut over dette erstatter forsikringen ytterligere månedsbeløp i henhold til ovenstående, men ikke over 12 månedsbeløp.

Informasjon om angrerett

Når du har tegnet forsikringen har du en angrerett på 14 dager fra avtalen er inngått og du mottatt forsikringsbevis. Dersom du velger å si opp avtalen innen 14 dager etter at avtalen er ingått, vil eventuelt innbetalt forsikringspremie tilbakebetales. Du kan da kontakte Resurs Bank AB NUF på telefon 22 56 37 33 eller adresse: Postboks 979 Sentrum, 0104 Oslo . Dersom du ikke benytter deg av angreretten, vil avtalen være bindende for begge parter slik den ble inngått.